محصول

روان نویس

کد محصول: 16150712

    • موجود به صورت تکی در رنگهای متنوع
    • مناسب برای کشیدن خط نازک و سایه زدن
    • مناسب برای کار با خط کش و استنسیل ها
    • ضخامت نوک قلم 0/4 میلی متر